GRADSKO VIJEĆE

12. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - 8.6.2022. - Gradska vijećnica (Narodni dom), II. istarske brigade 2, Buzet - 18:00 sati


2.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području Grada Buzeta za 2021. godinu.
Izvjestitelj: Eliza Štoković, načelnica Policijske postaje Pazin – Ispostava Buzet


4.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu s pripadajućim programima:
Izvjestitelj: Gradonačelnik i pročelnice
a.)    Odluke o raspodjeli rezultata Grada Buzeta za 2021. godinu
b.)    Godišnjeg izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe Grada Buzeta za razdoblje siječanj - prosinac 2021. godine
c.)    Izvješće o ostvarenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
d.)    Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu


6.)    Razmatranje prijedloga i donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu te pripadajućih programa i drugih akata:
Izvjestitelj: Gradonačelnik i pročelnice
a.)    Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu,
b.)    Odluke izmjeni Odluke o rasporedu namjenskog prihoda od komunalne naknade u Proračunu za 2022. godinu
c.)    I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2022. godinu
d.)    I. Izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2022. godinu
e.)    I. Izmjena Programa javnih potreba u obrazovanju za 2022. godinu
f.)    I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu
g.)    I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2022. godinu
h.)    I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu
i.)    I. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
j.)    I. Izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
k.)    I. Izmjena Programa poticanja poduzetništva i poljoprivrede u 2022. godini


9.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Grada Buzeta.
Izvjestitelj: Leana Petohleb Krota, predsjednica Odbora za javna priznanja


12.)    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za prodaju nekretnina.
Izvjestitelj: Anica Milković Grbac, pročelnica i Denis Jerman, viši savjetnik za imovinskopravne poslove